ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre našu spoločnosť je prioritou chrániť osobné údaje zákazníkov v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
DEMO-DK, s.r.o., Nemocničná 1948/49, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36 846 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19607/L

Typy spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol poskytovať svoje služby, ponúkať svoje produkty a zabezpečovať zákaznícku podporu a vždy v takom rozsahu, ktorý je potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.
V závislosti od účelu, Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto údaje:

 • základné identifikačné údaje – titul, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, identifikačné číslo zákazníka, číslo zmluvy
 • kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa
 • platobné údaje a údaje súvisiace s vykonanými platbami
 • údaje týkajúce sa histórie zákazníka – miera spokojnosti zákazníka, história spolupráce

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä:

 • spracovanie zmluvných záväzkov v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa
 • spracovanie účtovnej agendy
 • evidencia zákazníkov
 • marketingové služby a informovanie o novinkách týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa o špeciálnych kampaniach a akciových ponukách
 • prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov
 • poskytnutie finančnej výhody zákazníkovi
 • spracovanie žiadostí a podnetov
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predovšetkým spracúvanie:

 • na základe zmluvy, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby
  Zmluvné vzťahy sa týkajú najmä poskytovania služieb Prevádzkovateľa, napr. objednávky, kúpno-predajné zmluvy a pod. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.
  Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby úplne dobrovoľné. Zároveň je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť.
 • na základe oprávnených záujmov, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby
 • na základe právneho predpisu, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby (napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
 • na základe súhlasu Dotknutej osoby
  Súhlas sa vyžaduje keď neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov a pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na účel jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany. Tento oprávnený záujem musí prevažovať nad záujmami Dotknutej osoby.
Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú napríklad:

 • poskytovanie informácií ohľadom správy zmlúv
 • priamy marketing, ak sa v zmysle právnych predpisov nevyžaduje súhlas
 • vymáhanie právnych nárokov
 • ďalšie spracúvanie v súlade s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, ak boli splnené všetky podmienky zákonného spracúvania.

Kto má prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Dotknutej osoby alebo od inej ako Dotknutej osoby, napr. od blízkej osoby Dotknutej osoby, od zamestnávateľa Dotknutej osoby, od spolupracujúceho subjektu a pod.

Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nižšie uvedené práva.

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa osobné údaje spracúvajú má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, o práve na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie ich spracúvania, ďalej o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz. Právo na výmaz osobných údajov Dotknutá osoba nemá napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, za účel archivácie, na splnenie si zákonnej povinnosti a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie zákonné požiadavky. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo odvolať súhlas 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva 
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese info@cistereality.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dôvodom poskytovania osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je predovšetkým plnenie zmluvy, alebo plnenie povinností ustanovených zákonom, prípadne poskytovanie informácií súvisiacich so službami Prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je výlučne dobrovoľné.
V prípade, že Dotknutá osoba (zákazník / potenciálny zákazník) neposkytne osobné údaje nevyhnutné pre uzatvorenie objednávky alebo zmluvy, prípadne za iným účelom, uvedené bude považované za nezáujem Zákazníka využiť ňou ponúkané služby.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke www.cistereality.sk alebo mailom na info@cistereality.sk